• Українська
  • English

Користувацький вхід

Статут Насіннєвої асоціації України

 

Мета і предмет діяльності (завдання) Асоціації

- Метою діяльності Асоціації є координація господарської діяльності її Членів без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.
- Предметом діяльності (завданнями) Асоціації є:
координація зусиль виробників та постачальників насіння в процесі випробувань сортів рослин, розвиток та адаптація законодавства з питань права власності, захисту прав інтелектуальної власності;
-  сприяння розвитку та дотримання правил чесної конкуренції згідно з діючим законодавством України;
-  створення умов для формування та функціонування відкритого та рівнодоступного ринку насіння;
-  розвиток чесних та некорумпованих методів організації ринку насіння;
-  сприяння захисту прав інтелектуальної власності в сфері досягнень у селекції;
-  активна участь у розвитку законодавства та захисті прав Членів Асоціації в процесі реєстрації сортів рослин, випробувань для реєстрації, збереження батьківських ліній, ввезення насіння для наукових та дослідних цілей; участь у розробці проектів нормативних актів, актів місцевих органів влади, що можуть мати відношення до українського ринку сортів рослин та насіння;
-  розробка та впровадження механізмів, які б дозволили налагодити ефективний контроль за використанням зразків сортів рослин під час процедури реєстрації та випробувань для реєстрації відповідних сортів рослин;
-  підтримка прогресивних ініціатив, нових технологій, розвитку та введення на український ринок нових сортів рослин та насіння;
-  сприяння вступу (приєднання) та подальшій успішній та взаємовигідній співпраці з іншими асоціаціями, членами асоціацій, виробниками кормових та продовольчих продуктів, постачальниками, фермерами, дистриб’юторами, як з основними зацікавленими особами на ринку насіння; співпраця з науковими, дослідними структурами, міжнародними організаціями (Організація Економічного Співробітництва та Розвитку [OECD], Європейська Асоціація Насіння, Міжнародна Федерація Насіння і т.д.).
- На виконання поставлених завдань Асоціація в порядку, що не суперечить законодавству України:
-  розробляє проекти нормативно-правових актів, державних та галузевих стандартів, а також іншого законодавства з питань насінництва;
-  досліджує та аналізує ринок насіння;
-  здійснює захист та моніторинг дотримання рівних прав учасників ринку сортів рослин та насіння, незалежно від форми власності та країни походження;
-  сприяє у врегулюванні спорів за участю Членів Асоціації, в тому числі шляхом їх вирішення третейським судом;
-  надає підтримку в організації лабораторних випробувань насіння;
-  визначає та розробляє першочергові заходи для вдосконалення законодавства та для подальшого розгляду відповідних проектів Верховною Радою України;
-  аналізує нормативні акти Кабінету Міністрів України; приймає участь у розробці проектів нормативно-правових актів разом з Міністерством аграрної політики України;
-  здійснює науково-технічну співпрацю, в тому числі розробляє науково-обґрунтовані зміни до Державних стандартів України, що стосуються насіння, приймає участь в їх розробці;
-  проводить наукові аналітичні дослідження результатів кваліфікаційної експертизи сортів рослин за дорученням Членів Асоціації та інші дослідження з питань, що стосуються діяльності Членів Асоціації;
-  сприяє спрощенню режиму періодичного контролю статусу переданих зразків насіння, які знаходяться в сховищі Держсортслужби, та відвідання місць проведення державних випробувань;
-  бере участь у наукових та технічних програмах, що фінансуються за рахунок державного бюджету;
-  співпрацює з та представляє інтереси Членів Асоціації у Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, Міністерстві аграрної політики України, Державній службі з охорони прав на сорти рослин, Державній службі з карантину рослин, інших органах законодавчої та виконавчої влади, а також в Українській академії аграрних наук та Національній академії наук України;
-  співпрацює з українськими та міжнародними неурядовими організаціями;
-  співпрацює з дослідними установами Української академії аграрних наук, Національною академією наук України та іншими науковими організаціями;
-  збирає, аналізує необхідну інформації з питань регулювання ринку насіння для Членів Асоціації та розповсюджує відповідну інформацію серед них; забезпечує внутрішню інформаційну підтримку та обговорення відповідних питань;
-  поширює інформацію в засобах масової інформації про діяльність Асоціації, її Членів та сприяє підвищенню обізнаності споживачів та сільського населення про ідеї, інновації, продукти та досягнення Асоціації та її Членів; здійснює видання щомісячних листівок/бюлетенів, що містять огляд діяльності Асоціації та міжнародних новин, а також видання щоквартального журналу з описом особливих досягнень учасників ринку насіння;
-  сприяє обговоренню проблем, рішень, діяльності та досягнень Асоціації широким колом громадськості за участі окремих зацікавлених осіб; організовує конференції, симпозіуми, тренінги та семінари для зацікавлених осіб та представників органів державної влади; організовує міжнародні конференції щодо можливості впровадження механізмів, діючих в інших державах, для врегулювання ринку насіння України; забезпечує інформаційну підтримку цих заходів;
-  сприяє співпраці між Україною та міжнародними організаціями, діяльність яких пов’язана з насінництвом, а також сприяє вступу України до таких міжнародних організацій;
-  сприяє покращенню на міжнародному ринку іміджу України як надійного партнера та місця для інвестицій та ведення бізнесу в сфері насінництва.
 
Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.
Асоціація та Члени Асоціації не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між Членами Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:
-  ціни, за якою продається товар;
-  кількості товару, що виробляється;
-  стандартних формул, за якими ціна обраховується;
-  підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;
-  відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;
-  кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;
-  не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;
-  купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар);
-  призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дій;
-  розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;
--розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.
Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність Членів Асоціації або погодження їх конкурентної поведінки.

Права та обов’язки Членів Асоціації

Члени Асоціації мають право:
а)            брати участь в Загальних зборах. Дійсні члени беруть участь у Загальних зборах із правом вирішального голосу, Асоційовані члени – з правом дорадчого голосу;
б)           очолювати та брати участь в органах управління та робочих органах Асоціації;
в)            на запрошення Правління брати участь у засіданнях Правління та інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;
г)            вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціацією;
ґ )           отримувати звіти про діяльність Асоціації, її робочих органів, Виконавчої адміністрації, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Асоціації;
д)           звертатися до органів управління Асоціацією з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;
е)           користуватися послугами Асоціації;
є)            розраховувати на допомогу Асоціації та кожного її Члена;
Члени Асоціації зобов’язані:
а)            дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів;
б)           брати участь в реалізації статутних завдань Асоціації;
в)            своєчасно вносити вступні та членські внески;
г)            надавати Виконавчій адміністрації Асоціації інформацію про організаційно-правові зміни;
ґ)            керуватися в своїй діяльності засадами етики;
д)           дбати про добре ім’я Асоціації;
 
 
 

 

Новини в Україні

Новини в світі